Lokalizacje

Planowane lokalizacje

Wskutek prowadzonych przez OSGE badań i analiz, wytypowaliśmy pierwsze lokalizacje pod budowę elektrowni z reaktorami BWRX-300. Ogłoszone lokalizacje są tymi, w których z jednej strony występuje biznesowy sens takiej inwestycji, a z drugiej wstępne badania (tzw. prescreening) wykazały brak czynników geologicznych, środowiskowych, wodnych, górniczych itp., które na wstępnym etapie czyniłyby budowę elektrowni niemożliwą. W dalszej kolejności realizowane będą pogłębione badania środowiskowe, geologiczne itp. obejmujące także działania „w polu” jak ustawiania aparatury sejsmograficznej czy wiercenia.

Jednocześnie cały czas prowadzimy rozmowy i badania, których efektem będą kolejne miejsca w Polsce w których powstaną SMR-y od GE-Hitachi.

Q&A - lokalizacje i działanie reaktorów SMR

Co oznacza wskazanie danej lokalizacji małego reaktora? Czy budowa rozpocznie się zaraz po jej ogłoszeniu?

Wskazanie lokalizacji nie jest jednoznaczne z decyzją o budowie. Ogłoszone lokalizacje są tymi, w których z jednej strony występuje biznesowy sens takiej inwestycji, a z drugiej wstępne badania (po angielsku: prescreening) wykazały brak czynników wykluczających. W dalszej kolejności realizowane będą pogłębione badania środowiskowe, geologiczne. obejmujące także działania na terenie inwestycji, jak ustawienia aparatury sejsmograficznej czy wiercenia. Realizacją całości badań zajmują się renomowane instytuty naukowe: Główny Instytut Górnictwa, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, czy Geofizyka Toruń. Ostateczna decyzja o budowie zostanie podjęta na podstawie uzyskanych wyników ww. analiz oraz konsultacji społecznych.

Ile potrwa sam okres budowy i jakie będą się z tym wiązały niedogodności dla okolicznych mieszkańców?

W przypadku BWRX-300  elektrowni z jednym reaktorem, etap konstrukcji szacowany jest na  24-36 miesięcy. Potrzebny obszar to 330 x 260 m czyli ok. 9 ha. Nie przewiduje się znacznych utrudnień związanych z budową dla okolicznych mieszkańców, nie będzie potrzeby budowy specjalnej infrastruktury niezbędnej na czas budowy (dodatkowych dróg, kolei, itp.). Skala prac budowlanych zbliżona będzie do budowy średniej wielkości centrum handlowego. Ponadto liczne elementy konstrukcji będą wytwarzane w fabrykach i przywożone na miejsce budowy, co przyspiesza i usprawnia cały proces. Szczegółowe informacje w tym zakresie będą sukcesywnie przekazywane lokalnym społecznościom w miarę rozwoju projektów w poszczególnych lokalizacjach.

Czy bezpiecznie jest budować reaktor tak blisko osiedli i miast?

Elektrownie jądrowej w pobliżu skupisk ludzkich funkcjonowały i funkcjonują w wielu krajach. Najlepszym przykładem są kanadyjskie elektrownie w Darlington i Pickering położone na przedmieściach Toronto. W przypadku Darlington odległość do centrum 150-tysięcznego miasta Oshawa wynosi 3 km. W tym samym Darlington powstaje pierwszy na świecie reaktor BWRX-300. Jest to możliwe dzięki najwyższym standardom bezpieczeństwa, które spełniać muszą reaktory, by mogły zostać dopuszczone do użytkowania.

Po co potrzebne są modułowe reaktory skoro państwo buduje duże elektrownie atomowe?

Rozwój gospodarczy Polski wiązać się będzie ze znacznym wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną. Gwarancją sukcesu będzie posiadanie przez Polskę bezpiecznych, bezemisyjnych, stabilnych źródeł wytwarzania zapewniających tanią energię elektryczną i ciepło. W efekcie niezbędna jest zarówno budowa elektrowni jądrowych o dużej mocy, jak i małych reaktorów modułowych (SMR).

Polski system energetyczny w dużej mierze oparty jest na elektrowniach węglowych, które będą sukcesywnie wyłączane: głównie ze względu na wiek bloków energetycznych, jak i na konieczność ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Małe reaktory modułowe, jak BWRX-300, stanowią idealne rozwiązanie wspierające transformację energetyczną Polski zaplanowaną na nadchodzące dekady.

Docelowo flota reaktorów BWRX-300 będzie produkować energię elektryczną w podstawie (po angielsku:  baseload) uzupełniając produkcję z OZE, gdy warunki pogodowe nie będą pozwalały na działanie farm wiatrowych, czy paneli fotowoltaicznych. BWRX-300 zagwarantuje również stabilne dostawy energii do dużych zakładów przemysłowych wspierając tym samym konkurencyjność polskiego przemysłu. Dodatkowo, technologia BWRX-300 będzie dostarczać ciepło do miejskich sieci ciepłowniczych dając szasnę na niskie i stabilne ceny bezemisyjnego ciepła systemowego dla mieszkańców.

Co oznacza, że reaktor jest modułowy?

Modułowość to główny aspekt, który może przesądzić o sukcesie SMR-ów. Oznacza przeniesienie w dużej mierze produkcji komponentów do fabryk, gdzie będą wytarzane seryjnie, a następnie transportowane na teren budowy. Montowanie na miejscu pozwala zoptymalizować czas budowy, zaś produkcja seryjna obniży koszty w stosunku do komponentów do elektrowni projektowanych z myślą o konkretnej inwestycji oraz poprawia bezpieczeństwo całego procesu. Ponadto produkcja modułów w fabrykach usprawni i polepszy rygorystyczną kontrolę jakości każdego modułu SMR-a

Czy elektrownia SMR powoduje emisje CO2?

Emisje gazów cieplarnianych z produkcji energii jądrowej szacuje się na 5,5 kg CO2/MWh), przy czym większość emisji ma miejsce w łańcuchu dostaw głównie  w procesach tworzenia paliwa: wydobywanie, konwersja, wzbogacanie uranu i produkcja paliwa. Jest to 200 razy mniej niż średnia emisja gazów cieplarnianych w całym cyklu życia elektrowni węglowych, która szacowana jest na 1130 kg CO2/MWh. Sama produkcja energii elektrycznej w reaktorach jądrowych jest bezemisyjna, a pojedynczy reaktor modułowy o mocy 300 MWe, taki jak BWRX-300, może zapobiec emisji nawet 175 mln ton dwutlenku węgla w ciągu 60 lat działania reaktora, w zależności od rodzaju zastępowanego paliwa (gazu, węgla kamiennego lub brunatnego) i lokalizacji elektrowni. Produkcja  energii w SMR-ach charakteryzuje się brakiem emisji tlenków siarki (SOx) i tlenków azotu (NOx) lub innych szkodliwych dla zdrowia gazów i cząstek stałych. Technologie jądrowe są przyjazne środowisku.

Czy małe reaktory jądrowe są bezpieczne dla ludzi i przyrody?

Energetyka jądrowa charakteryzuje się najbardziej restrykcyjnymi wymaganiami bezpieczeństwa spośród wszystkich technologii wytwarzania energii elektrycznej. Najwyższe standardy bezpieczeństwa spełniać muszą także SMR-y, w tym BWRX-300. Technologia GE-Hitachi posiada, m.in., pasywne systemy oparte działaniu praw fizyki, wobec czego są w stanie zadziałać samoczynnie, bez ingerencji człowieka. Systemy bezpieczeństwa w reaktorze BWRX-300 oparte są na licencjonowanych i sprawdzonych w praktyce rozwiązaniach stosowanych w reaktorach wodnych wrzących działających w kilkunastu krajach, w tym USA, Japonii, na Tajwanie, Hiszpanii, Szwecji, Finlandii.

Co się stanie z reaktorem po zakończeniu eksploatacji?

Sektor energetyki jądrowej ponosi pełną odpowiedzialność za obiekt już od momentu przygotowania inwestycji, przez fazę jej realizacji, bezpieczną i ekonomiczną eksploatację obiektów energetyki jądrowej i późniejszą ich likwidację, jak również wdrożenie rozwiązań w zakresie postępowania z  użytym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi. Odpowiedzialność ta leży po stronie inwestorów i operatorów już w momencie podjęcia decyzji inwestycyjnej i ustaje dopiero po skutecznym zakończeniu likwidacji obiektów energetyki jądrowej.

Po zakończeniu eksploatacji elektrowni jądrowej operator zobowiązany będzie do uzyskania zezwolenia na likwidację obiektu i jej przeprowadzenie zgodnie z wymaganiami Państwowej Agencji Atomistyki. Środki na likwidację właściciel elektrowni jądrowej jest zobowiązany przekazywać przez cały okres funkcjonowania elektrowni na fundusz likwidacji.

W przypadku BWRX-300 okres eksploatacji przewidziany jest na 60 lat z możliwością przedłużenia do 90 lat po przeprowadzeniu niezbędnych badań i analiz.

Jak funkcjonowanie reaktora wpłynie na zdrowie ludzi?

Sam reaktor nie będzie w żaden sposób wpływał na zdrowie ludzkie. Dzięki zastosowaniu technologii jądrowych i wynikającej z tego czystej i bezemisyjnej energii elektrycznej oraz cieple, nastąpi poprawa jakości powietrza w Polsce. Każdy reaktor BWRX-300 zredukuje emisję dwutlenku węgla do atmosfery o ok. 2 mln ton rocznie zastępując , w użycie  paliw kopalnych. Dodatkowo, wytwarzana energia- w przeciwieństwie do energii wytwarzanej na bazie paliw kopalnych -  charakteryzuje się brakiem emisji tlenków siarki (SOx) i tlenków azotu (NOx) lub innych szkodliwych dla zdrowia gazów i cząstek stałych. Gdyby przez 60 lat (podstawowy okres funkcjonowania BWRX-300) ta sama ilość energii elektrycznej była produkowana na bazie węgla, konieczne byłoby spalenie 65 mln ton węgla.

Co będzie się działo z użytym paliwem?

Po wyjęciu z reaktora paliwo jądrowe określane jest mianem „użytego paliwa” i będzie przez 8 lat składowane w basenie przy samym reaktorze. Po około ośmiu latach zostanie przeniesione do specjalnego magazynu (przechowalnika), w którym będzie bezpiecznie przechowywane na terenie należącym do elektrowni do momentu uruchomienia przez państwo składowiska ostatecznego, geologicznego, do którego trafiać będzie użyte paliwo ze wszystkich elektrowni jądrowych na terenie Polski. Składowisko geologiczne zostanie wybudowane w ramach zatwierdzonego przez państwo programu rozwoju energetyki jądrowej.

Należy również podkreślić, że na świecie rozwijana jest od wielu lat technologia przeróbki użytego paliwa, która umożliwia recykling 96% użytego paliwa, ponowne użycie tego paliwa w nowoczesnych typach reaktorów SMR i umożliwia również radyklaną redukcję ilości materiałów radioaktywnych wymagających ostatecznego składowiska.

Masz pytanie? Napisz do nas lokalizacje@osge.com